Se encuentra usted aquí

Español

Latin title page from "Plantae Novae Hispaniae, Editio Secunda."
Title page of "Plantae Novae Hispaniae."
Title page of "Flora Mexicana, Exarata, Editio Secunda."
Title page of "Flora Mexicana."