You are here

Latin

Latin title page from "Plantae Novae Hispaniae, Editio Secunda."
Spanish title page from "Plantae Novae Hispaniae."
Title page from "Flora Mexicana, Exarata, Editio Secunda."